BA képzés

A régészet szak 6 féléves nappali alapképzési szak, mely BA (Bachelor) szintű diplomát nyújt.
A képzés során szilárd elméleti alapokat kaphatsz a Kárpát-medence, Közép- és Kelet-Európa, valamint a Balkán-félsziget őskori, népvándorlás kori és középkori régészetéről, de emellett tanulhatsz a muzeológiáról és a régészethez szorosan kapcsolódó természettudományos vizsgálatokról is. Egyúttal komoly gyakorlati ismeretekre is szert tehetsz évközi múzeumi anyagismereti órákon és a nyári tanásatásokon. Az anyagismereti gyakorlatok többségének a tanszéki gyűjteményünk mellett a budapesti és az alföldi múzeumok régészeti gyűjteményei adnak helyet.

A bevezető, alapozó tantárgyak teljesítését követően különböző szakirányok közül válogathatsz.

Szakirányok:

  • Őskor
  • Barbaricum és népvándorlás kor
  • Középkor

Párhuzamosan két szakirány választására van lehetőséged, így két régészeti korszak szakértőjévé válhatsz.

A régészet BA képzés hálótervének letöltése

A BA szakos diploma megszerzéséhez 180 kreditet kell a hallgatónak teljesítenie. Az ehhez szükséges foglalkozásoknak mintegy az egyharmadát olyanok képezik, amelyeknek egy része a történész, régész és néprajz szakos hallgatóknak egyaránt fontos „bölcsész tárgyak” köréből kerülnek ki (például filozófiatörténet, könyvtári és informatikai ismeretek stb.), valamint a bevezető ismereteket megcélzó foglalkozások az egyes tudományterületekbe (például történettudomány, néprajz illetve közgyűjtemények). Egy másik képzési blokkba tartoznak azok a tárgyak, amelyek a különböző történeti korszakokban való elmélyülést segítik (például latin nyelv, forrástani ismeretek, történeti segédtudományok, művészettörténet ill. az egyetemes és a magyar történelem egyes korszakait tárgyaló előadások és szemináriumok).

A régészeti szakirány tantervében az első két félévet a bevezető ismeretek megszerzésére szánjuk: a hallgató megismerkedik a (főleg a Kárpát-medence) őskori, ókori, népvándorlás kori és középkori régészetének alapvetően fontos ismeretanyagával, valamint a régészeti kutatások módszertanával (muzeológia, tereptan). A következő, 3. félév elején a hallgató a három régészeti szakirányból (őskor, Barbaricum és népvándorlás kor, középkor) kettőt választ és a továbbiakban a tanulmányait e két választott szakirány stúdiumainak teljesítésével végzi.

Az egyes szakirányokon megszerzendő ismeretek jelentős részét a hallgatók az öt féléven át, egymást kronológiai sorrendben követő előadásokon szerzik meg. A tanultak körének kibővítését gyakorlati foglalkozások (szemináriumok, anyagismereti gyakorlatok) is segítik, ezek a hallgatók egyéni munkájára épülnek. Az anyagismereti gyakorlatokon lehetőség nyílik az egyes leletanyag-csoportokkal való közvetlen megismerkedésre is: ezt főként a budapesti és az alföldi múzeumok minden régészeti korszakra kiterjedő leletanyagai biztosítják.

Minden hallgató számára kötelező a régészet közös ismeretanyagában való elmélyülés is (muzeológia, ásatási technológia), az egyes régészeti módszerekbe bevezető elméleti (térinformatika, földtudomány) ill. gyakorlati (tereptan) foglalkozások által. Mindkét, a képzés időszakába eső nyáron kötelező ásatási gyakorlatot kell teljesíteniük a hallgatóknak.

A régészek munkáját segítő természettudományokkal illetve a múzeumok tevékenységével való megismerkedést szolgálja az archaeometriai és muzeológiai blokk (archaeometria, történeti embertan, régészeti geológia, tereptan, ásatási technológia, régészeti muzeológia) kurzusai. A régészet társtudományaiba engednek bepillantást az egyes választható tárgyak, úgymint orientalisztika, néprajz, ókori művelődéstörténet stb.

A képzés régészeti tárgyú szakdolgozat megvédésével és záróvizsgával fejeződik be. A diploma megnevezése: történelem-régészet alapszakos bölcsész. Az érdeklődő és a követelményeket teljesítő hallgatók tanulmányaikat a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének „régészet” MA szakján is folytathatják.

A hallgatók már a képzés elejétől bekapcsolódhatnak a szegedi régészhallgatók öntevékeny egyesületének (Partiscon TDK) programjaiba és a tanszéken folyó sikeres tudományos diákköri munkába is. Lehetőséget kapnak arra is, hogy az Erasmus program keretében külföldi egyetemeken bővíthessék ismereteiket.

Tanórán
Tanszéki kirándulás

 

Ásatáson

 

Régészfoci