Pap Evelin

Pályázat által érintett időintervallum: 2017/2018-as tanév

Kutatás témája: Főnyed-Gólyásfa Árpád-kori temetőjének régészeti és archaeometriai elemzése (11-13. század)

Témavezető: Dr. habil. Wolf Mária

Összefoglaló: Témám a Főnyed–Gólyásfa elnevezésű lelőhelyen feltárt, Árpád-kori (11-13. század) templom körüli temető vizsgálata, multidiszciplináris, teljességre törekvő elemzése. Régészeti szempontú értelmezésre az 535 egyén maradványait rejtő terület, az antropológiai anyag, a sírok elhelyezkedése és viszonya került a különféle jelenségek ábrázolása segítségével, illetve analógiák alapján célozva meg a keltezést, az egyes használati periódusok elkülönítését. A pusztán régészet eszközeivel nyerhető információkon túl az elemösszetétel-eredmények kiértékelése nyomán különféle csoportok elkülönítésére, nyersanyag-lelőhelyre való következtetésre is mód nyílt. A leletek kémiai összetételbeli adatainak meghatározását roncsolásmentesen, röntgen fluoreszcens, Raman spektroszkópiás és röntgen radiográfiás műszerekkel, különféle nyersanyagból (ezüst, réz, ólom) készített fémtárgyakon, főként ékszereken, valamint vastárgyakon végeztük. Az embertani anyag kapcsán pedig a temetőt használó népesség demográfiai viszonyainak, paleopatológiás elváltozásainak felderítésére vállalkoztunk.