A Dél-alföldi Régészeti Egylet NTP-TSZM-22 pályázatának zárókonferenciája és beszámolója

A pályázati program elsősorban a szegedi egyetem régészet szakos hallgatóinak a tehetséggondozására fókuszált. Az volt a célunk, hogy a pályázat keretében biztosítsuk a tehetséges régészhallgatók számára azokat a feltételeket, melyek segítségével a régészettudomány módszertanát elsajátítva, önálló kutatásokra legyenek képesek. A program során a pályázati forrásból olyan lehetőségeket biztosítottunk a célcsoport számára (tanásatás, tanulmányi kirándulás, természettudományos anyagvizsgálatok, zárókonferencia, kiállításrendezés), melyek a szakmai fejlődésük szempontjából fontosak. Ezzel párhuzamosan a középiskolások számára tanulmányi versenyt és rendhagyó történelemórát szerveztünk, valamint a dél-alföldi térségben (azon belül főként Szegeden) a régészet iránt érdeklődők számára különböző ismeretterjesztő tevékenységeket folytattunk.

Hallgatóink nagy számban vettek részt a pályázat keretében szervezett tanásatáson (12 fő) és tanulmányi kiránduláson (31 fő). Ezen kívül lehetőségük volt a hódmezővásárhelyi múzeumban létrejött kiállításunk rendezésébe is bekapcsolódni (9 fő). A régészettudomány terepi és múzeumi tevékenységeinek szinte minden munkafolyamatában tapasztalatot szerezhettek ezáltal. A szegedi egyetem régészhallgatói jelentős számban vettek részt ezeken a programokon, rendezvényeken, ezáltal nagyobb lehetőség volt a tehetségazonosításra, kiszűrni azokat a hallgatókat, akik ambiciózusak és tehetségesek, és a jövőbeli TDK/OTDK-án majd megállják a helyüket. Ezek az alkalmak a közösségépítés, csapatépítés szempontjából is fontosak voltak.

A program keretében archeometriai vizsgálatok elvégzésére irányuló pályázat hatására született természettudományos vizsgálati eredmények jól kiegészítették és bővítették a régészhallgatók hagyományos régészeti módszerekkel történő kutatásait, elősegítve az OTDK-n való sikeres szereplésüket.

Az OTDK főpróbán és a zárókonferencián gyakorolhatták a témájuk előadását, ezzel is elősegítve az OTDK-án való sikeres szereplésüket.

Kifejezetten a középiskolások számára egy tanulmányi versenyt hirdettünk meg, és több rendhagyó történelemórát tartottunk. Mindkét programunkon viszonylag nagy számban vettek részt a középiskolások (109 fő+45 fő). Így a középfokú oktatási intézményben tanulók bepillantást nyertek egy olyan tudományág, a régészet módszertanába és eredményeibe, amelyről kevés szó esik a középiskolai tanulmányaik során. A résztvevők képet kaptak arról, hogy valójában mit csinál egy régész a terepen és a múzeumban, milyen feladatai vannak. Ezáltal lehetőségünk volt a régészet iránt érdeklődő középiskolások tehetségazonosítására, majd tehetséggondozására. Bízunk benne, hogy a programjainkon résztvevők közül sokkal célirányosabban/céltudatosabban választják majd ezt a képzést, és így az egyetemi képzésbe kerülők lemorzsolódása is kisebb lesz.

Szakmai tevékenységek

2022. július 1. és augusztus 3. között tanásatást szerveztünk a szegedi régészhallgatók számára Tiszavasváriban, ahol egy főként avar kori telep és temető feltárása során sajátították el a terepi munkafolyamatokat.A szegedi régészhallgatók aktív bevonásával 2022. szeptember 30-án régészeti programokat szerveztünk a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat keretében, ahol négy programmal vártuk az érdeklődőket.

2022 decembere és 2023 májusa között a szegedi régészhallgatókkal kiállítást szerveztünk a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban (2023. január 18. – 2023. május 21.). A Mit adott Hódmezővásárhely a magyar régészetnek?A szegedi egyetem régészeti tanszékének kutatási eredményei című kiállítás keretében rendhagyó történelemórát tartottunk középiskolások számára.A pályázat keretében a szegedi régészhallgatók saját kutatásaikhoz kapcsolódó archaeometriai vizsgálatok elvégzésének a támogatására pályázhattak.

2023 januárjában tanulmányi versenyt hirdettünk a régészet iránt érdeklődő középiskolásoknak.

2023 márciusában tanulmányi kirándulást szerveztünk a szegedi régészhallgatók számára, Észak-Dunántúl (például Visegrád, Esztergom, Tata, Győr, Pannonhalma) és Pozsony jelentős múzeumaiba és műemlékeihez látogattunk el.

2023. március 29-én főpróbát tartottunk az OTDK-ára készülő hallgatóink számára.

2023. június 2-án a Régészet Napja országos rendezvénysorozat keretében előadásokat tartottunk a régészet iránt érdeklődők számára.

2023. május 24-én a zárórendezvényünkön a pályázat keretében szervezett programjainkat, rendezvényeinket és azok eredményeit ismertettük, valamint a programban részt vevő hét hallgató számolt be a kutatási eredményeiről.

Tehetséggondozó programjaink

A régészhallgatók a tanásatáson 3 kísérő oktató segítségével ismerkedtek meg a terepi munka különböző fázisaival. A feltárások módszertana mellett gyakorlatban ismerkedtek meg az adott régészeti korszakok (avar kor, rézkor, kora bronzkor, Árpád-kor) jellegzetes leletanyagával és jelenségeivel, valamint a korszak kutatásának problémáival.

A tanulmányi kirándulás kapcsán az egyik fő szempont az volt, hogy a régészhallgatók minél több élménnyel és tudásanyaggal gazdagodjanak. Ezt szem előtt tartva, olyan helyszíneket látogattunk meg, amelyek a különböző szakirányú hallgatók érdeklődésére tarthatnak számot az őskortól egészen a középkorig, segítve ezzel őket egy későbbi kutatási terület kijelölésében. A kirándulás – tanulmányi jellege mellett – kiváló alkalmat teremtett a kapcsolatépítésre, régészkollégákkal történő ismerkedésre, amit a leendő régészek munkájuk során majd hasznosítani tudnak.

A hódmezővásárhelyi múzeumban megvalósult kiállításunk rendezése során elsajátították a kiállításrendezés módszertanát, különböző munkafolyamatait, aktívan részt vettek a megvalósításban.

A modern régészeti kutatásban ma már bevett módszer a különböző műszeres vizsgálatok alkalmazása, melyek segítségével egzakt információkat kaphatunk a régészeti leletekről és lelőhelyekről. A régészhallgatók kutatómunkájának fontos elemét képezik ezek az eredmények. A program keretében archeometriai vizsgálatok elvégzésére irányuló pályázatot hirdettünk meg. Egy három főből álló bírálóbizottság értékelte a pályamunkákat három szempont alapján (a téma jelenlegi kidolgozottsági szintje, a vizsgálatok célkitűzése és megvalósíthatósága, a mintavételek meghatározásának szempontjai). A természettudományos vizsgálatok eredményeinek felhasználása jól kiegészíti és bővíti a régészhallgatók hagyományos régészeti módszerekkel történő kutatásait, és elősegíti az OTDK-n való sikeres szereplésüket.

Egyletünk tagjai és tanszékünk munkatársai egy jól felépített rendszer szerint készítették fel az OTDK-szereplésre a hallgatókat. A diákok a témavezetőikkel való rendszeres konzultációja, felkészítése segítségével írták meg TDK/OTDK-dolgozataikat és készítették el prezentációjukat. Az OTDK előtt, március 29-én rendeztük meg a főpróbát, ahol az oktatóik (az egylet tagjai) és hallgatótársaik előtt adták elő az prezentációjukat. Itt végeztük el az utolsó simításokat a felkészítésben, és részletekbe menően értékeltük őket különböző szempontból, valamint javasoltunk módosításokat. A program segítségével 2023-ban egy újabb elemet illesztettünk be, mely reményeink szerint a jövőben évi rendszerességgel megrendezett eseménnyé válik. 2023. május 24-én a projekt zárórendezvényeként egy konferenciát szerveztünk, ahol a programban részt vevő hallgatók eddigi kutatási eredményeikről számoltak be, valamint az általuk kutatott témából egy publikálásra előkészített kéziratot adtak le (az egyletünk tagjai végezték a tanulmányok lektorálását).

A hallgatók viszonylag jelentős számban vettek részt ezeken a programokon, rendezvényeken. Leendő kutatói pályájukra jó felkészülést jelentettek ezek az alkalmak, valamint számíthatunk arra, hogy közülük többen a következő TDK/OTDK-án szerepelni fognak.

A középiskolások számára meghirdetett tanulmányi verseny és a hódmezővásárhelyi kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó történelemórák során olyan alapismereteket sajátítottak el a résztvevők, amelyek kiváló alapot nyújtanak a számukra ahhoz, hogy az egyetemi régészet alapképzésben megállják a helyüket. A tanulmányi versenyt nem csupán tartalmilag, de formailag/technikailag is a korábbi, hasonló versenyekhez képest új köntösbe öltöztettük. A COVID időszak előtérbe hozta az online oktatás különböző lehetőségeit, az akkor kialakult készségeket (is) kihasználva online formában valósítottuk meg a versenyt. A versenyre történő regisztrációhoz csupán néhány adatot kértünk a középiskolásoktól: név, e-mail cím, a középiskolájuk neve és címe, valamint a történelemtanáraik neve. A válasz e-mailben megküldött link birtokában a középiskolások egy okostelefonon, tableten vagy számítógépen is kitölthették az izgalmas feladatsorokat. A rendhagyó történelemórák során PPT-ével, tárgyi anyaggal illusztrált előadás keretében ismerkedtek meg a diákok egy-egy régészeti korszakkal. Ezt követően a kiállításban játékos feladatok segítségével mélyítették el az előadáson megszerzett tudásukat.

Rövid távú eredmények

A fő célcsoport, a szegedi régészhallgatók döntő többsége részt vett legalább egy, a pályázat által támogatott programon, rendezvényen, emellett sokan kb. 13-15 fő több, 6-7 rendezvényünk aktív résztvevője volt. Öt hallgatónk szerepelt a helyi TDK-án, négyen pedig az OTDK-án is megmérettették magukat. A pályázati program hatására várható, hogy a következő TDK/OTDK-ára nagyobb számban fognak jelentkezni. A programban résztvevők közül négy hallgató egy publikálásra előkészített kéziratot adott le (az egyletünk tagjai végezték ezen tanulmányok lektorálását). Mindenképpen fontos szempont, hogy a program anyagi segítségének jóvoltából módunk volt a hallgatóinkat jobban felkészíteni a jövőbeli kutatói pályára. A legtöbb résztvevő hallgatónak ez volt az első kutatói élménye, amely meghatározhatja további életpályáját.

A tudományos népszerűsítő programjaink várhatóan meghozzák a kedvet a középiskolások körében, hogy a szegedi régészképzést válasszák. Tanulmányi versenyre nagy számban és az ország számos pontjáról jelentkeztek középiskolások (109 fő) (például Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Békéscsabáról, Gyuláról, Gödöllőről, Jászberényből, Budapestről stb.). A rendhagyó történelemórán is sokan, főként hódmezővásárhelyi középfokú intézményben tanuló diákok (45 fő) vettek részt, de az általános iskolásokat is megszólítottuk (42 fő). Az ismeretterjesztő programjainkkal hozzájárultunk a régészet és általában a tág értelemben vett tudomány népszerűsítéséhez.

A program keretében újra kiadtuk a „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is…” Válogatás a szegedi egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből (Szeged 2023) című kiadványt. A kötetet edukációs célból adtuk ki újból, régészhallgatóknak és a régészet iránt érdeklődő, elsősorban középiskolás diákok számára érhető el ingyenesen (az utóbbiaknak például nyílt napok, Kutatók Éjszakája alkalmával), nem kerül kereskedelmi forgalomba. A kiadvány újbóli kiadásával két célunk volt. Egyrészt az elsőéves régészhallgatók számára általános, bevezető ismereteket nyújt. Másrészt, hogy a régészetet és a régészképzést népszerűsítsük a középiskolások körében.

A pályázati támogatásból megvalósult programokkal kapcsolatos tapasztalatok

Összességében elmondható, hogy a pályázati támogatás segítségével felépített programunk, mely tartalmazott tehetségazonosítással, tehetséggondozással és disszeminációval kapcsolatos elemeket is, nagyon hasznosnak bizonyult. Ezt a programban résztvevők létszáma is jól tükrözi.

A program keretében megvalósult archaeometriai vizsgálatok rendkívül költségigényesek, egy-egy minta vizsgálata is jelentős összegbe kerül. Emiatt csupán négy hallgató pályázatát tudtuk támogatni anyagilag, és így is kevés minta vizsgálatára volt lehetőség, pedig sokkal nagyobb lett volna rá az igény.

A középiskolásoknak szervezett tanulmányi versenyen résztvevők visszajelzéseiből úgy tűnik, hogy szerencsés volt a megvalósítás módjának megváltoztatása, mégpedig az, hogy beküldős esszépályázat helyett online feladatlapot készítettünk. Középiskolai tanárok véleménye szerint ezzel a formával jobban inspirálhatók voltak a diákok. A visszajelzések alapján az online feladatlapok megoldására zömmel a történelem fakultációkon, kisebb részben a történelemórák keretében került sor, de néhány középiskolás iskolaidőn kívül, hétvégente is „versenybe szállt”. A rendhagyó történelemórák kapcsán is pozitív visszajelzést kaptunk, és a középiskolai tanárok szerint hasznos volt a diákjaik számára, a jövőben is szeretnének hasonló foglalkozásokon részt venni.